Nasza Oferta

 • Strona główna

 • /
 • Nasza oferta

Zapytaj nas o ofertę

Oferujemy Państwu fachową pomoc i doradztwo przy organizacji stanowisk pracy, prowadzeniu wymaganej dokumentacji oraz wypełnianiu innych obowiązków w zakresie BHP i ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 
Oferowane usługi:

 • Nadzór nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.
 • Szkolenia wstępne i okresowe BHP – przeprowadzenie obligatoryjnych szkoleń w dziedzinie BHP dla wszystkich  pracowników, kierowników oraz pracodawców.
 • Szkolenia przeciwpożarowe w zakresie zwalczania pożarów oraz bezpiecznej ewakuacji pracowników.
 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy – opracowywanie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.
 • Przeprowadzanie postępowania powypadkowego – sporządzenie dokumentacji powypadkowej, ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz proponowanie działań profilaktycznych.
 • Prowadzenie rejestrów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz badań i pomiarów czynników szkodliwych.
 • Udział w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów BHP oraz instrukcji stanowiskowych.
 • Przeprowadzanie audytów oraz sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Uczestnictwo w trakcie przeprowadzanych kontroli w zakładzie Klienta państwowych organów  nadzoru - Państwowej  Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej oraz nadzór nad wykonywaniem ich zaleceń.
 • Doradztwo w zakresie organizacji pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
 • Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Doradztwo w zakresie stosowania obowiązujących przepisów i zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz prawa pracy.